MENU
BIL AKTA - AKTA YANG DITERIMA PAKAI
1 Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
2 Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
3 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
4 Akta Makanan 1983
5 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 197