MENU

  Bangunan

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Senarai Semak Pengemukaan
Pelan

  • 1 salinan Suratan Hakmilik Tanah / Geran.

Mengemukakan Akuan Sumpah Kebenaran yang lengkap (Pesuruh Jaya Sumpah dan Bersetem) dari pemilik tanah / bangunan sekiranya tanah berkongsi / bukan milik.

  • Borang Akujanji Penyiapan bangunan (boleh didapati di Jabatan Bangunan, Majlis Daerah Perak Tengah)
  • 1 salinan resit Cukai Taksiran terbaru yang telah dijelaskan.

Jika harta belum dinilai/ tidak dikenakan cukai, perkara tersebut mesti disahkan oleh Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Perah Tengah.

  • 1 salinan kad pengenalan.
  • 1 salinan lakaran Pelan Lokasi

Menunjukkan kedudukan tapak / bangunan dengan jelas.
Dilipat dengan saiz A4.