MENU

  OSC

Bil

Manual

 

1.

Manual Pemohon untuk Pelaksanaan Model Baru OSC 3.0

2.

Manual Agensi untuk Pelaksanaan Model Baru OSC 3.0

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Senarai Semak Pelan
Kerja Tanah

 1. Dokumen

 • Borang A Kerja Tanah
 • Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
 • Salinan Sijil Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan
 • Berkenaan
 • 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari Lembaga/Badan Profesional berkaitan
 • 6 set Laporan ‘Soil Investigation’ ( SI )
 • 6 set Laporan ‘Slope Analysis’
 • 6 set Laporan ‘Hydraulic Calculation for Quantity Control’
 • 6 set Laporan ‘Hydraulic Calculation for Quality Control - ESC
 • with Method of statement & schedule’

 2. Pelan

 • 6 set pelan kerja tanah bertindih dengan pelan kontur
 • 6 set pelan keratan melintang dan menegak
 • 6 set ‘Erosion And Sediment Control Plan ( ESCP )’

2.

Kebenaran Merancang

 Senarai semak yang perlu dirujuk :-

 • Fee Kebenaran Merancang
 • Senarai Semak Fee Kebenaran Merancang
 • Senarai Semak Kebenaran Merancang (Berasingan)
 • Senarai Semak Kebenaran Merancang (Serentak)

3.

Senarai Semak Pelan Jalan
Dan Parit

1. Borang

 • Borang A yang lengkap
 • Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
 • Salinan Sijil Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan
 • Berkenaan
 • 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari Lembaga/Badan Profesional berkaitan

 2. Pelan

 • 10 set pelan cadangan jalan dan perparitan

 3. Fee

 • 1 salinan pengiraan bayaran pelan
 • 1 salinan resit bayaran

 4. Dokumen/Pelan Sokongan Jabatan Teknikal

 • Jabatan Pengairan dan Saliran
 • 1 surat permohonan daripada Jurutera Bertauliah
 • 3 set pengiraan terperinci menunjukkan kadaralir puncak dan pencemaran terkawal.
 • 4 set pengiraan rekabentuk dan lukisan-lukisan pada amnya perlu mematuhi format Manual Saliran Mesra Alam
 • Jabatan Kerja Raya
 • 1 surat permohonan daripada Jurutera Bertauliah
 • 5 salinan pelan rekabentuk persimpangan jalan keluar/masuk berskala 1:500 hendaklah disediakan bagi semakan kelulusan dan kebenaran
 • 3 salinan Ringkasan laporan serta perkiraan cadangan jalan keluar/ masuk yang melibatkan jalan-jalan persekutuan yang disediakan oleh Juruperunding Bertauliah untuk rujukan/ semakan JKR Perak
 • 3 keping gambar tapak lokasi bagi jalan keluar/masuk yang dicadangkan

4.

Kelulusan Pelan Bangunan

 Senarai semak yang perlu dirujuk :-

 • Senarai Semak Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan
 • Senarai Semak Pelan Bangunan
 • Senarai Semak Pindaan Pelan Telah Lulus

5.

Landskap

 1. Dokumen

 • Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
 • Salinan Sijil Kebenaran Merancang
 • 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari Lembaga/Badan Profesional Bertauliah

 2. Pelan (rujuk syarat-syarat penyediaan pelan landskap)

 • Pelan susunatur yang diluluskkan oleh JK. Perancang ( jika berkaitan )
 • Satu salinan surat kebenaran merancang ( jika berkaitan )
 • 2 set pelan tapak menunjukan pokok sediaada
 • 4 set pelan cadangan landskap
 • 2 set pelan Landskap Induk Keseluruhan
 • 2 set Pelan Perspektif yang mengandungi:
 • Pokok Teduhan
 • Pokok Renek
 • 2 set Pelan landskap penanaman dan pemancangan
 • 2 set Pelan Landskap Kejur (hard scape)
 • Pelan Terperinci :
 • Kawasan lapang
 • Kawasan rekreasi
 • Padang permaian kanak-kanak
 • Kawasan berair ( contoh ; lombong, tasik dan sungai)
 • Kawasan tempat letak kereta
 • Rumah kedai
 • Kawasan perumahan sesebuah

6.

Senarai Semak Pelan
Pinta Ukur

 1. Dokumen

 • Surat Permohonan Rasmi oleh Juru Ukur Bertauliah.
 • 1 Salinan Sijil Kebenaran Merancang bagi Pembangunan Berkenaan
 • 2 salinan “soft copy” pelan pinta ukur dalam format *.dxf/*.dwg dan *.jpg berkoordinat dari Jurukur Berlesen

 2. Pelan

 • 1 set pelan susunatur yang telah diluluskan
 • 8 set pelan pra-perhitungan

7.

Senarai Semak Penyerahan
Balik & Berimilik Semula
204D

 1. Dokumen

 • 6 Borang 12D, 2 Lampiran A dan 2 Lampiran A1

 (Diambil dan simpanan Pejabat Tanah Daerah)

 • 2 Salinan Borang 12D, 1 salinan Lampiran A dan 1 salinan Lampiran A1 (Untuk OSC MDPT)
 • 1 Salinan resit bayaran permohonan (Bayaran dibuat di PTD)
 • Salinan kad pengenalan
 • 2 salinan Surat persetujuan dari pemilik yang berkepentingan atas tanah S204D(1)(b)KTN – surat rasmi (Letter Head)
 • 2 salinan Surat kuasa wakil ( Power Of Attorney ) – S157B KTN
 • 2 salinan Dokumen daftar tubuh syarikat ( jika pemohon sebuah syarikat )
 • 2 salinan Dokumen hakmilik keluaran atau jika tiada kenyataan bersumpah beserta satu salinan notis – seksyen 204D(1)(e) & (2) KTN
 • Carian rasmi dan salinan hakmilik
 • Resit cukai tanah
 • Resit cukai taksiran

2. Pelan

 • 4 salinan Pelan pra-perhitungan (pre-computation plan) yang menunjukkan butiran terperinci unit-unit yang hendak diberimilik semula – 204D(1)(C)KTN
 • 2 salinan pelan susunatur Kebenaran Merancang Yang Diluluskan
 • 1 Salinan Sijil Kebenaran Merancang

 3. Fee

 • Salinan Resit bayaran yang disahkan oleh Pejabat Tanah atau  Pejabat Tanah dan Galian

8.

Senarai Semak 124a

 1. Dokumen

 • 6 salinan Borang 7D
 • 1 salinan kad pengenalan
 • 1 salinan surat persetujuan dari pemilik yang berkepentingan ke atas tanah
 • 1 salinan Surat kuasa wakil ( Power Of Attorney ) – S157A(2) dan S157B KTN
 • Dokumen daftar tubuh syarikat ( jika pemohon sebuah syarikat )
 • 1 salinan hakmilik yang disahkan oleh PTG
 • 1 salinan Carian rasmi 
 • 1 salinan resit cukai tanah
 • 1 salinan resit cukai taksiran
 • 1 Salinan Sijil Kebenaran Merancang

2. Pelan

 • 4  Salinan Pelan pra-perhitungan ( pre-consultation plan) - S137(1)(b)KTN
 • 2 salinan pelan susunatur yang diluluskan

3. Fee

 • Salinan Resit bayaran yang disahkan oleh Pejabat Tanah atau  Pejabat Tanah dan Galian