MENU

Berikut adalah objektif - objektif Majlis Daerah Perak Tengah ditubuhkan :

  • Merealisasikan perbandaran beridentiti melalui jalinan kerjasama dan perkongsian pintar.

  • Merancang dan melaksana perkhidmatan yang berkualiti, proaktif dan realistik ke arah persekitaran perbandaran yang harmoni.

  • Melaksana dan menguatkuasa pembangunan mengikut polisi dan garis panduan yang ditetapkan.

  • Menambahbaik dan memperkukuhkan peupayaan organisasi untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.