MENU

Berikut adalah fungsi - fungsi Majlis Daerah Perak Tengah :

  • Melesenkan dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja
  • Merancang dan mengawal pembangunan termasuk menyediakan pelan struktur
  • Mengawalselia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar
  • Menyelenggara sistem saliran dan kebersihan alam sekitar
  • Mengindahkan kawasan dengan landskap yang menarik