Pelesenan

 

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Permohonan Lesen
Komposit

 1. Salinan Memorandum dan Article Persatuan bagi Syarikat dan
  Borang 49 mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 965 ATAU Borang
  A/B/D Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1956 yang disahkan.


 2. Salinan Surat Perjanjian atau lain-lain dokumen berkaitan
 penyewaan tanah dan bangunan.

 3. Salinan geran tanah atau Lesen Menduduki Sementara (T.O.L)


 4. Salinan Sah Sijil Kelayakan Menduduki bangunan bagi bangunan
 baru

 5. 1 salinan permit bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa
  Tempatan(jika bangunan sementara)


 6. 1 salinan contoh visual iklan/rekabentuk berwarna iklan (bagi
 billboard/papan iklan langit yang disahkan oleh Jurutera
 Awam/Struktur)


 7. Salinan cukai taksiran terakhir yang telah dijelaskan


 8. 1 salinan kad pengenalan


 9. 3 salinan pelan lokasi perniagaan (mengikut jenis perniagaan)


10. 3 salinan pelan lantai setiap jenis perniagaan


11. 2 keping gambar berwarna berukuran pasport

2.

Permohonan Lesen
Komposit Penjaja

 1. Salinan dokumen-dokumen berikut hendaklah dikepilkan:

 • 1 salinan kad pengenalan
 • 2 keping gambar berukuran passport
 • 1 salinan hak milik kenderaan yang digunakan (perlu disahkan)
 • 1 salinan surat tamat perkhidmatan
 • 1 salinan lakaran iklan
 • 1 salinan surat tawaran gerai

2. Pemohon yang memohon Lesen Perniagaan Pasar Malam/Harian dikehendaki mendapatkan tandatangan dan cop atau surat pengesahan daripada pihak penganjur.
3. Permohonan Lesen Gerai Tepi Jalan hendaklah mengemukakan:

 • Pelan Lakar
 • Pelan Tapak Gerai
 • 1 salinan Geran Tanah sekiranya tanah milik sendiri
 • Surat kebenaran dari tuan punya tanah
 • atau pemunya bangunan/Lesen Menduduki Sementara

3.

Permohonan
Memasang Sepanduk

 Setiap permohonan mesti memenuhi syarat-syarat berikut :-

 • Borang hendaklah diisi dengan lengkap dalam 2 salinan. Kain rentang / sepanduk tidak perlu dibawa semasa permohonan.
 • Disertakan pelan kasar yang menunjukkan tapak kain rentang / sepanduk dipasang.
 • Disertakan Tajuk Visual bagi sepanduk /kain rentang tersebut.
 • Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah diberi keutamaan untuk semua iklan samada dengan sendirinya atau bersama-sama dengan bahasa lain.
 •  Perkataan Bahasa Malaysia hendaklah lebih besar dari bahasa-bahasa lain.
 • Pemasangan sepanduk / kain rentang selain dari tempat yang dibenarkan oleh Majlis perlu mendapat kebenaran pemilik tapak /bangunan.
 • Kelulusan hanya diberi untuk tempoh 3 bulan bagi kain rentang dan 2 bulan bagi sepanduk. Pembaharuan tempoh perlu dipohon jika pemohon ingin melanjutkan tempoh pemasangan.
 • Semua sepanduk / kain rentang mestilah diturunkan oleh pemohon selepas tempoh kelulusan tamat. Jika tidak, tindakan undang-undang akan diambil terhadap pemohon.
 • Majlis tidak akan bertanggungjawab atas pemasangan atau kehilangan sepanduk /kain rentang di Kerangka atau di kawasan Majlis.
 • Sebarang risiko kecederaan atau sebagainya semasa pemasangan sepanduk /kain rentang di Kerangka Majlis akan ditanggung oleh pemohon sendiri.
 • Kadar bayaran :-

 a. Sepanduk - RM15.00 setiap unit bagi tempoh 2 bulan.
  b. Kain Rentang - RM20.00 setiap unit bagi tempoh 3 bulan.

 

Sewaan

 

Bil

Jenis Borang

Keterangan

1.

Permohonan Sewa Dewan, Peralatan

 1. Senarai kemudahan yang disediakan untuk disewa :-

 • Sewaan Kenderaan
 • Lori
 • Bas
 • Kenderaan Penumpang
 • Sewaan Peralatan
 • Khemah
 • Kerusi Banquet
 • Kerusi Plastik
 • Sofa
 • Meja 4’x6’
 • P.A. System
 • Kemudahan Sukan
 • Padang
 • Gelanggang Badminton
 • Gelanggang Bola Sepak

 2. Bayaran Sewa Dewan :-

 • Sukan – RM4.00 (Pengesahan tarikh dan bayaran hendaklah dibuat 3 hari sebelum penggunaan pertama bulan tersebut. Bayaran adalah untuk jangkamasa sebulan)
 • Perkahwinan – Melayu : RM230.00, Lain-lain : RM380.00
 • Pameran – RM500.00 (Permohonan hendaklah selewat-lewatnya sebulan dari tarikh penggunaan)

 3. Syarat-syarat lain bagi sewa dewan :-

 • Kegunaan sukan adalah 3 hari sebelum penggunaan pertama setiap bulan.
 • Kegunaan lain selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh penggunaan.
 • Sebarang kerosakan / kehilangan ke atas kemudahan-kemudahan yang disediakan semasa penggunaan adalah di bawah tanggungjawab penyewa.
 • Pihak Majlis berhak menolak/membatalkan sewaan sekiranya dewan tersebut diperlukan untuk kegunaan Majlis-Majlis Kerajaan.

2.

Permohonan
Sewaan Bangunan/Premis

 • Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima.
 • Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut :
 • Salinan kad pengenalan.
 • Gambar terbaru berukuran pasport. (dilekatkan pada borang permohonan)
 • Sijil Kursus Pengendali Makanan. (untuk permohonan premis makanan dan minuman sahaja)
 • Memorandum dan Perkara Persatuan Bagi Syarikat (Memorandum and Articles of Association), Borang 24 (Return of Shares) dan Borang 49 (Return Giving Particulars in Register of Directors, Managers and Secretaries and Change of Particulars) mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 1956.

ATAU
Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Pendaftaran Perniagaan 1956.

 • Sila sertakan dua (2) salinan penyata bank terkini.
 • Sila sertakan sijil / surat pemeriksaan doktor termasuk suntikan TY2. (untuk semua pengendali makanan / kedai gunting rambut / salon sahaja)

3.

Permohonan Sewa
Rumah Rehat Cempakasari,
Parit

 Kadar Sewa :-

 • Bili Suite (VIP) – RM120.00
 • Bilik Standard – RM100.00
 • Bilik Mesyuarat – RM230.00

 

OSC

 

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Senarai Semak Pelan
Kerja Tanah

 1. Dokumen

 • Borang A Kerja Tanah
 • Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
 • Salinan Sijil Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan
 • Berkenaan
 • 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari Lembaga/Badan Profesional berkaitan
 • 6 set Laporan ‘Soil Investigation’ ( SI )
 • 6 set Laporan ‘Slope Analysis’
 • 6 set Laporan ‘Hydraulic Calculation for Quantity Control’
 • 6 set Laporan ‘Hydraulic Calculation for Quality Control - ESC
 • with Method of statement & schedule’

 2. Pelan

 • 6 set pelan kerja tanah bertindih dengan pelan kontur
 • 6 set pelan keratan melintang dan menegak
 • 6 set ‘Erosion And Sediment Control Plan ( ESCP )’

2.

Kebenaran Merancang

 Senarai semak yang perlu dirujuk :-

 • Fee Kebenaran Merancang
 • Senarai Semak Fee Kebenaran Merancang
 • Senarai Semak Kebenaran Merancang (Berasingan)
 • Senarai Semak Kebenaran Merancang (Serentak)

3.

Senarai Semak Pelan Jalan
Dan Parit

1. Borang

 • Borang A yang lengkap
 • Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
 • Salinan Sijil Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan
 • Berkenaan
 • 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari Lembaga/Badan Profesional berkaitan

 2. Pelan

 • 10 set pelan cadangan jalan dan perparitan

 3. Fee

 • 1 salinan pengiraan bayaran pelan
 • 1 salinan resit bayaran

 4. Dokumen/Pelan Sokongan Jabatan Teknikal

 • Jabatan Pengairan dan Saliran
 • 1 surat permohonan daripada Jurutera Bertauliah
 • 3 set pengiraan terperinci menunjukkan kadaralir puncak dan pencemaran terkawal.
 • 4 set pengiraan rekabentuk dan lukisan-lukisan pada amnya perlu mematuhi format Manual Saliran Mesra Alam
 • Jabatan Kerja Raya
 • 1 surat permohonan daripada Jurutera Bertauliah
 • 5 salinan pelan rekabentuk persimpangan jalan keluar/masuk berskala 1:500 hendaklah disediakan bagi semakan kelulusan dan kebenaran
 • 3 salinan Ringkasan laporan serta perkiraan cadangan jalan keluar/ masuk yang melibatkan jalan-jalan persekutuan yang disediakan oleh Juruperunding Bertauliah untuk rujukan/ semakan JKR Perak
 • 3 keping gambar tapak lokasi bagi jalan keluar/masuk yang dicadangkan

4.

Kelulusan Pelan Bangunan

 Senarai semak yang perlu dirujuk :-

 • Senarai Semak Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan
 • Senarai Semak Pelan Bangunan
 • Senarai Semak Pindaan Pelan Telah Lulus

5.

Landskap

 1. Dokumen

 • Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
 • Salinan Sijil Kebenaran Merancang
 • 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari Lembaga/Badan Profesional Bertauliah

 2. Pelan (rujuk syarat-syarat penyediaan pelan landskap)

 • Pelan susunatur yang diluluskkan oleh JK. Perancang ( jika berkaitan )
 • Satu salinan surat kebenaran merancang ( jika berkaitan )
 • 2 set pelan tapak menunjukan pokok sediaada
 • 4 set pelan cadangan landskap
 • 2 set pelan Landskap Induk Keseluruhan
 • 2 set Pelan Perspektif yang mengandungi:
 • Pokok Teduhan
 • Pokok Renek
 • 2 set Pelan landskap penanaman dan pemancangan
 • 2 set Pelan Landskap Kejur (hard scape)
 • Pelan Terperinci :
 • Kawasan lapang
 • Kawasan rekreasi
 • Padang permaian kanak-kanak
 • Kawasan berair ( contoh ; lombong, tasik dan sungai)
 • Kawasan tempat letak kereta
 • Rumah kedai
 • Kawasan perumahan sesebuah

6.

Senarai Semak Pelan
Pinta Ukur

 1. Dokumen

 • Surat Permohonan Rasmi oleh Juru Ukur Bertauliah.
 • 1 Salinan Sijil Kebenaran Merancang bagi Pembangunan Berkenaan
 • 2 salinan “soft copy” pelan pinta ukur dalam format *.dxf/*.dwg dan *.jpg berkoordinat dari Jurukur Berlesen

 2. Pelan

 • 1 set pelan susunatur yang telah diluluskan
 • 8 set pelan pra-perhitungan

7.

Senarai Semak Penyerahan
Balik & Berimilik Semula
204D

 1. Dokumen

 • 6 Borang 12D, 2 Lampiran A dan 2 Lampiran A1

 (Diambil dan simpanan Pejabat Tanah Daerah)

 • 2 Salinan Borang 12D, 1 salinan Lampiran A dan 1 salinan Lampiran A1 (Untuk OSC MDPT)
 • 1 Salinan resit bayaran permohonan (Bayaran dibuat di PTD)
 • Salinan kad pengenalan
 • 2 salinan Surat persetujuan dari pemilik yang berkepentingan atas tanah S204D(1)(b)KTN – surat rasmi (Letter Head)
 • 2 salinan Surat kuasa wakil ( Power Of Attorney ) – S157B KTN
 • 2 salinan Dokumen daftar tubuh syarikat ( jika pemohon sebuah syarikat )
 • 2 salinan Dokumen hakmilik keluaran atau jika tiada kenyataan bersumpah beserta satu salinan notis – seksyen 204D(1)(e) & (2) KTN
 • Carian rasmi dan salinan hakmilik
 • Resit cukai tanah
 • Resit cukai taksiran

2. Pelan

 • 4 salinan Pelan pra-perhitungan (pre-computation plan) yang menunjukkan butiran terperinci unit-unit yang hendak diberimilik semula – 204D(1)(C)KTN
 • 2 salinan pelan susunatur Kebenaran Merancang Yang Diluluskan
 • 1 Salinan Sijil Kebenaran Merancang

 3. Fee

 • Salinan Resit bayaran yang disahkan oleh Pejabat Tanah atau  Pejabat Tanah dan Galian

8.

Senarai Semak 124a

 1. Dokumen

 • 6 salinan Borang 7D
 • 1 salinan kad pengenalan
 • 1 salinan surat persetujuan dari pemilik yang berkepentingan ke atas tanah
 • 1 salinan Surat kuasa wakil ( Power Of Attorney ) – S157A(2) dan S157B KTN
 • Dokumen daftar tubuh syarikat ( jika pemohon sebuah syarikat )
 • 1 salinan hakmilik yang disahkan oleh PTG
 • 1 salinan Carian rasmi 
 • 1 salinan resit cukai tanah
 • 1 salinan resit cukai taksiran
 • 1 Salinan Sijil Kebenaran Merancang

2. Pelan

 • 4  Salinan Pelan pra-perhitungan ( pre-consultation plan) - S137(1)(b)KTN
 • 2 salinan pelan susunatur yang diluluskan

3. Fee

 • Salinan Resit bayaran yang disahkan oleh Pejabat Tanah atau  Pejabat Tanah dan Galian

 

Bangunan

 

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Senarai Semak Pengemukaan
Pelan

 • 1 salinan Suratan Hakmilik Tanah / Geran.

Mengemukakan Akuan Sumpah Kebenaran yang lengkap (Pesuruh Jaya Sumpah dan Bersetem) dari pemilik tanah / bangunan sekiranya tanah berkongsi / bukan milik.

 • Borang Akujanji Penyiapan bangunan (boleh didapati di Jabatan Bangunan, Majlis Daerah Perak Tengah)
 • 1 salinan resit Cukai Taksiran terbaru yang telah dijelaskan.

Jika harta belum dinilai/ tidak dikenakan cukai, perkara tersebut mesti disahkan oleh Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Perah Tengah.

 • 1 salinan kad pengenalan.
 • 1 salinan lakaran Pelan Lokasi

Menunjukkan kedudukan tapak / bangunan dengan jelas.
Dilipat dengan saiz A4.

 

Penilaian

 

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Borang I (Pindah Milik)

 • Salinan fotostat surat hakmilik
 • Salinan fotostat resit cukai taksiran
 • Bayaran proses pindah milik sebanyak RM10.00

 

Pelbagai

 

Bil

Jenis Borang

Keterangan

1.

Borang Aduan

Sila lengkapkan dan hantarkan ke:-

2.

Borang Pendaftaran Kontraktor

Permohonan Pendaftaran Kontraktor.


**Untuk memuat turun semua borang di atas sila klik di sini.

 

Halaman: 1  2  


Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my